Adatvédelmi nyilatkozat

A Luther Kiadó webáruházának adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

 

Adatvédelmi alapelvek röviden
  • Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
  • Hírlevelet és direktmarketing-levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk.
  • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
  • Személyes adatokat harmadik félnek nem adunk ki. Ez alól kivételt képeznek a szállítással, kézbesítéssel összefüggő adattovábbítási esetek.
  • Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.
  • A személyes adatok törlését az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen lehet kérni.

 

1. A szabályzat célja

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Luther Kiadó (a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen szabályzat célja, hogy ismertesse a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház internetes oldalán (lutherkiado.hu/bolt) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő és a webáruházon keresztül forgalmazott termékeket vásárló felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) adatvédelemmel és -kezeléssel kapcsolatos jogait.

Jelen szabályok kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.); a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényt; az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során történő védelméről szóló 1998. évi VI. törvényt; továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit; valamint az Online Privacy Alliance ajánlásait.

A jelen szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2. Fogalommeghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: Luther Kiadó (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.).

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató webáruházában (lutherkiado.hu/bolt, bolt.lutheran.hu) regisztrál.

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1.  A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak a törzsvásárlói programkeretében létrehozott törzsvásárlói azonosítója.

3.2.  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azok az adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vételesorán generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3.  A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1.  Az adatkezelésre a lutherkiado.hu/bolt vagy a bolt.lutheran.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2.  Az adatkezelés célja a lutherkiado.hu/bolt vagy a bolt.lutheran.hu URL címen elérhető szolgáltatásoknak a Felhasználó számára történő biztosítása. E szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

4.3.  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd 3.2. pont) célja a Szolgáltató internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

4.4.  Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban rögzített céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.5.  Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért és megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

5.    Az adatkezelés elvei

5.1.  A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2.  A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra való felhasználás érdekében szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3.  A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4.  A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5.5.  Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

6.    A Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1.  A Luther Kiadó szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Szolgáltató az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2.  A Szolgáltató mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek nem adja át. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.

6.3.  A Szolgáltató bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Szolgáltató érdekeinek sérelme, szolgáltatásainak veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhetőadatait.

6.4.  A Luther Kiadó rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.5.  A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

6.6.  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7.  A Luther Kiadó mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6.8.  A Luther Kiadó kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a személyes adatait esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.9.  Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

6.10. A Szolgáltató mint adatkezelő a személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a Felhasználó személyes adatának törlését kéri; (iii) a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (v) a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

6.11. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.12. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a személyes adat adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést az adatkezelő mellőzheti, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

6.13. Ha a Szolgáltató mint adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

7.    Az adatkezelés időtartama

7.1.  A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásból – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

7.2.  A Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetők a Szolgáltató mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

7.3.  A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezek az automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokból az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

8.    Rendelkezés személyes adatokkal

8.1.  Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén vagy a Luther Kiadó címére küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

8.2.  Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

8.3.  Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

9.    Adatfeldolgozás

9.1. A Luther Kiadó külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

 

10.    Adattovábbítás lehetősége

10.1. A Szolgáltató mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

10.2. Amennyiben a Szolgáltató a lutherkiado.hu/bolt oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat e harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ez az adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

10.3. A Felhasználók egyes személyes adatai meghatározott célból a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek.

a) Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató webáruházában történt vásárlásához kapcsolódó fizetéskor a Barion online fizetési rendszert kívánja igénybe venni, a Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatai kerülnek továbbításra a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.; Cg. 01-10-048552; adószáma: 25353192-2-43) részére: felhasználónév; vásárlás összege; szállítási név, szállítási telefonszám, szállítási cím; számlázási név, számlázási e-mail, számlázási telefon, számlázási cím. A hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a Barion Payment Zrt. általános szerződés feltételeit. A továbbításra került személyes adatokat a Barion Payment Zrt. saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli.

b) A Szolgáltató törzsvásárlói programjához (Luther Könyvklub) kapcsolódóan a törzsvásárlók részére biztosítandó plasztikkártyák előállítása érdekében a Felhasználó neve és a megrendeléskor megadott címe, e-mail címe, valamint a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében létrehozott törzsvásárlói azonosítója továbbításra kerül Szolgáltatónak a plasztikkártyák előállításában közreműködő Kiadványszerkesztési Osztályára (1085 Budapest, Üllői út 24.). Az így továbbított személyes adatokat a Luther Kiadó saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

c) A Szolgáltató a Felhasználók regisztráció során rögzített személyes adatait és megrendelési adatait a megrendelt csomagok kézbesítése érdekében – a postai küldemények, az MPL csomagküldő futárszolgálat és a Posta Pontokra való kiszállítás eseteiben – továbbítja a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2–6.; Adószám: 10901232-2-44; Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463) részére. Az így továbbított személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

d) A Szolgáltató a Felhasználók regisztráció során rögzített személyes adatait és megrendelési adatait a megrendelt csomagok kézbesítése érdekében – a Pick Pack Pontokra való kiszállítás eseteiben – továbbítja a Sprinter Futárszolgálat Kft. (Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; Adószám: 12263840-4-43; Cégjegyzék-szám: Cg. 01-09-660447) részére. Az így továbbított személyes adatokat a Sprinter Futárszolgálat Kft. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

10.4.   A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

11.    Az Adatkezelési szabályzat módosítása

11.1. A Luther Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

12.    A Felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

12.1.   Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Szolgáltatótól mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére(1085 Budapest, Üllői út 24.) küldött ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levélben, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó adatait.

12.2.   Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

12.3.   A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12.4.   A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának adatkezelése ellen,

a)    ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b)   ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató mint adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől vagy benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, a beadvány megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és a személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

 

 

Budapest,2015. október 18.